Bases Subvencions al Suport del Comerç Urbà 2008

Bases Subvencions al Suport del Comerç Urbà 2008

Bases específiques de les subvencions destinades al suport del comerç urbà a la ciutat de Castelldefels, per a l'any 2008.

ARTICLE 1. OBJECTE CONVOCATÒRIA
L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de la concessió de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Castelldefels per la realització d'activitats relacionades amb el suport del comerç urbà tradicional de petit format de Castelldefels, a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de subvencions (LGS) i l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Castelldefels.

Els projectes objecte de subvenció s'hauran de desenvolupar durant l'any 2008.

Excepcionalment, mitjançant instància motivada de les entitats beneficiàries abans d'exhaurir-se el termini, podran sol·licitar una pròrroga del termini d'execució del projecte o de l'activitat subvencionada. L'Ajuntament valorarà les motivacions i la coherència de la sol·licitud d'ampliació del termini amb l'objectiu de l'acció a subvencionar,  per determinar-ne la concessió o no de l'ampliació.  El termini màxim per sol·licitar aquesta pròrroga serà el 30 de novembre de 2008.

Es concediran ajuts per a la realització dels tipus d'actuacions següents, sempre que també els financi l'entitat sol·licitant:

1. Activitats adreçades als consumidors/res per incentivar l'acte de compra:
o Impuls targetes fidelització.
o Impuls i implantació de serveis a domicili
o Activitats d'animació comercial
o Materials de difusió de les empreses de comerç local
o Activitats que facilitin l'acte de compra als consumidors i consumidores.
o Altres.

Conceptes subvencionables: estudis,  assessorament tècnic, avaluació de resultats i impacte, despesa efectiva de l'execució de l'activitat de difusió, animació, etc.

2. Activitats de millora de l'oferta comercial
o Accions de reforçament de la competitivitat sectorial i territorial
o Foment de l'impuls i creació de centrals de compres i serveis
o Accions de sensibilització i formatives per a la millora de la competitivitat.
o Impuls i suport per a la creació de centres comercial virtuals.
o Accions de foment de la innovació
o Accions de foments de l'ús de les TIC's.
o Altres.

Conceptes subvencionables: estudis, planificació,  assessorament tècnic, avaluació de resultats i impacte, despesa efectiva de l'execució de l'activitat.

3. Activitats de comunicació i promoció comercial.
o Suport per a la creació de logo i/o nom comercial diferenciat del de l'associació o associacions.
o Campanyes publicitàries
o Senyalització comercial
o Participació i/o assistència a Fires, Mostres o altres esdeveniments de promoció local o supralocal.
o Altres.

Conceptes subvencionables: estudis, planificació, assessorament tècnic, avaluació de resultats i impacte, despesa efectiva de l'execució de l'activitat.

4. Activitats associatives
o Formació específica per a membres de les juntes de les associacions de comerciants
o Activitats de foment de l'associacionisme
o Trobades i intercanvis amb altres associacions de comerciants
o Suport per a la realització per elements de comunicació interna
o Altres.

Conceptes subvencionables: assessorament tècnic, avaluació de resultats i impacte, despesa de docents, organització actes, material i documentació i desplaçaments i allotjaments, lloguer d'instal·lacions i altres despeses efectives de l'execució de l'activitat.

5. Activitats innovadores
o Activitats que les associacions pretenguin impulsar amb caràcter experimental  i que tinguin caràcter innovador. 

Conceptes subvencionables: estudis, planificació, assessorament tècnic, avaluació de resultats i impacte, despesa efectiva de l'execució de l'activitat.

ARTICLE 2. PROCEDIMENT
El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.

ARTICLE 3.  BENEFICIARIS
Poden ser beneficiàries de les subvencions objecte d'aquestes bases les entitats o associacions de comerciants que agrupin al petit comerç urbà de format tradicional, inscrites en el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament.

Podran ser beneficiàries també les associacions de l'apartat anterior que s'agrupin puntualment per realitzar alguna de les activitats per a les quals sol·liciten subvenció.

ARTICLE 4. LLOC, TERMINI DE PRESENTACIÓ I CONTINGUT DE LES SOL·LICITUDS
4.1 Les sol·licituds es podran  presentar per escrit en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'ajuntament de Castelldefels (plaça de l'Església, 1) , així com pels altres mitjans previstos en la legislació vigent i tot d'acord amb el que preveu l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4.2. El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria i finalitzarà el 26 d'abril de 2008.

4.3. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

4.3.1. Instància de sol·licitud, adreçada a l'alcalde de Castelldefels, d'acord amb el model-tipus normalitzat de l'Ajuntament de Castelldefels, que està disponible a l'OAC i que inclourà les següents dades:

4.3.1.1. Identificació de qui subscriu la sol·licitud, i el caràcter amb què ho fa.
4.3.1.2. Dades generals de l'entitat
4.3.1.3. Declaració de les subvencions sol·licitades i obtingudes pe ra la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en el futur.
4.3.1.4. Pressupost total de les activitats a subvencionar, que comprengui la previsió total dels ingressos i les despeses.
4.3.1.5. Compromís de difondre que l'activitat ha esta subvencionada per l'ajuntament de Castelldefels.
4.3.1.6. Compromís de complir totes les condicions que es recullen a les presents bases, a la Llei General de Subvencions i a l'Ordenança General de Subvencions d'aquest Ajuntament i ens dependents.
4.3.1.7. Compromís de conservar els documents justificatius de l'aplicació de les subvencions, cas de rebre'n.
4.3.1.8. Compromís de sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar l'ajuntament de Castelldefels; d'acord amb el que estableixen els articles 18, 19 i 20 de l'ordenança general de subvencions d'aquest ajuntament i els seus organismes autònoms.
4.3.1.9. Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol.licitud comportarà l'autorització a l'Ajuntament de Castelldefels perquè aquest pugui consultar directament a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba o no al corrent de les seves obligacions.
4.3.1.10. Dades bancàries on, si arriba a ser subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció.

4.3.2. Memòria/projecte de l'obra o activitat a subvencionar.

4.4. Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari  ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini de 10 dies per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació. Si en els 10 dies hàbils el peticionari no fa la rectificació reclamada, es procedirà a l'arxiu de l'expedient de sol·licitud, sense cap tràmit ulterior, tenint-lo per desistit de la seva petició.

ARTICLE 5. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
5.1. L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en la present convocatòria serà la Junta de Govern Local.

5.2. L'òrgan responsable per a la resolució del procediment per a l'atorgament  de les subvencions previstes en la present convocatòria  serà la Junta de Govern Local.

5.3. Per a la valoració dels projectes o programes subvencionables es designa una Comissió qualificadora integrada pels membres següents:

– Un representant de la presidència de la corporació, o regidor/a en qui delegui.
– El/La  Regidor/a-delegat/da  de l'Àrea de Promoció Econòmica i Comerç, o persona en qui delegui.
– El/la La Cap de la Secció de Promoció Econòmica i Comerç, o persona en qui delegui.
– El/la tècnic/a de la Secció de Promoció Econòmica i Comerç que designi el Regidor/a-delegat/da de l'àrea de Promoció Econòmica i Comerç .

Aquesta Comissió estarà presidida pel regidor/a-delegat/da de Promoció Econòmica i Comerç.

Les funcions de secretaria de la Comissió qualificadora seran exercides pel/per la Cap de la Secció, o persona en qui hagi delegat.

ARTICLE 6. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La proposta  de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el present article.
Per a la valoració de les sol·licitud es tindran en compte els criteris següents:
o La viabilitat tècnica i econòmica del projecte, fins a 15 punts.
o La claredat i el detall del pressupost aportat, fins a 15 punts.
o La continuïtat en l'execució de projectes iniciats en l'exercici anterior, fins a 10 punts.
o Que el projecte impliqui la integració coordinada de diferents tipus d'actuacions, fins a 10 punts.
o Establiment d'indicadors objectivament verificables, fins a 10 punts.
o Capacitat tècnica, logística i financera de l'entitat, fins a  10  punts.
o La implicació en el projecte d'altres col·lectius, associacions o administracions diferents de l'entitat que realitza l'actuació, fins a   10 punts.
o Els resultats d'altres projectes desenvolupats anteriorment per l'entitat, fins a 5   punts.
o La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la difusió del projecte, fins a 5  punts.
o Activitats de foment de criteris d'igualtat i normalització lingüística fins a 5 punts.
o Vinculació dels projectes previstos amb el Pla d'acció Municipal de Castelldefels fins a 5 punts.
Les accions que no assoleixin una puntuació mínima de 50 punts no podran ser atorgades.
 
ARTICLE 7. IMPORT DE LES SUBVENCIONS
7.1. Cadascuna de les subvencions que s'atorguin tindrà una dotació individual màxima de 18.000 euros, que podrà ser variable entre les entitats seleccionades en funció de la valoració que dels projectes presentats sigui efectuada per la comissió qualificadora, dins el límit de la quantia total de 30.000 euros que és la destinada a les subvencions en la convocatòria per a l'any 2008 que és objecte de les presents bases.

7.2. L'import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l'activitat subvencionada. En el cas d'ultrapassar aquest límit, s'haurà de justificar en l'expedient, la necessitat de fer-ho.

7.3. Els tributs o càrregues que poguessin recaure sobre les subvencions aniran a càrrec dels beneficiaris.

7.4. Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria son compatibles amb altres subvencions, ajuts , ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, ja sigui d'àmbit local, nacional d'estat o de la unió europea o d'organismes internacionals.

No obstant, l'import de la subvenció en cap cas podrà ser d'una quantia que, en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, sigui superior al cost de l'activitat subvencionada.

7.5. No seran subvencionables els projectes o les despeses que justifiquin activitats que ja siguin objecte de conveni específic particular entre l'associació corresponent i l'Ajuntament de Castelldefels.

ARTICLE 8. TERMINI DE RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS
8.1. Les subvencions s'atorgaran en el termini de tres mesos a comptar des de la data límit de presentació de les sol·licituds, mitjançant resolució de la junta de Govern Local a proposta de la comissió qualificadora. La manca de resolució dins d'aquest termini tindrà efectes desestimatoris.

8.2. Contra aquesta resolució d'atorgament caldrà acollir-se al sistema de recursos previst en el règim de delegacions de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Castelldefels, sens perjudici d'utilitzar qualsevol altre recurs que cregui convenient.

8.3. Les entitats beneficiàries de la concessió de les subvencions hauran d'acceptar-les formalment en el termini màxim de trenta dies hàbils a comptar des de la seva notificació mitjançant un document que facilitarà l'Ajuntament de Castelldefels juntament amb la notificació de la concessió, el qual es retornarà signat per la persona legitimada a aquest efecte.

8.4. En cas que alguna d'elles renunciés expressament o no presentés la seva acceptació formal en aquest moment al gaudiment de la subvenció, es podrà acordar una adjudicació subsidiària respecte als projectes presentats que haguessin quedat classificats en una posició immediatament posterior segons la puntuació de l'òrgan de selecció qualificador si, a judici d'aquest, reuneixen les condicions mínimes de viabilitat.

8.5. Mitjançat l'acte d'acceptació de la subvenció, l'entitat beneficiària accepta desenvolupar l'activitat en els termes ja plantejats a la memòria de presentació del seu projecte; execució que, en tot cas, serà sempre intransferible.

8.6. La resolució serà notificada a tots els sol·licitants de manera individualitzada en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data d'aprovació de la resolució.

ARTICLE 9 . JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
9.1. Justificacions. Les subvencions es justificaran amb documents originals, de conformitat amb el que disposa l'art 18 de l'Ordenança General de subvencions municipals. En tot cas caldrà tenir en compte les següents regles:

9.1.1. S'haurà de justificar la realització de l'activitat subvencionada i el seu cost.
9.1.2. Totes les factures i altres justificants de les despeses efectuats pel beneficiari hauran de portar data anterior a 31 de desembre de l'exercici econòmic per al qual es concedeix la subvenció.
9.1.3. Abans del 31 de març de l'exercici econòmic següent, s'hauran d'aportar les factures i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari, els quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable. Alternativament i a criteri de la Intervenció Municipal, podrà presentar-se el document justificatiu substitutori que lliurarà la mateixa Intervenció de Fons, sense perjudici del que estableix l'article 13 d'aquests Bases.

9.1.4. Memòria de l'activitat realitzada.

9.1.5. Informe i avaluació dels objectius assolits en la realització de l'activitat.

9.1.6. Còpia dels materials de gràfics, audiovisuals o sobre qualsevol altre suport  que se'n hagin creat, dissenyat, editat, etc

9.1.7. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, l'Àrea de promoció econòmica i comerç requerirà al beneficiari per tal que faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de 10 dies hàbils.

9.1.8. En cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de l'import de la subvenció atorgada, l'Ajuntament de Castelldefels tramitarà d'ofici la reducció proporcional de l'import de la subvenció.

9.2. Pagament. El pagament de l'import de les subvencions es realitzarà en els terminis següents:
– El 50% quan es procedeixi a l'acceptació formal de la subvenció per part de l'entitat beneficiària.
– El 50% restant quan es procedeixi a la justificació econòmica i tècnica l'activitat. En el cas de concedir-ne algun període de pròrroga per executar alguna de les activitats el termini per a presentar la justificació serà de dos mesos naturals comtats a partir que finalitzi el període ampliat. Amb caràcter general, el pagament de l'import de les subvencions es realitzarà a la fi del mes següent al de la validació fefaent de la justificació de les despeses subvencionades. En tot cas, l'import total a satisfer no podrà superar el percentatge que consti a l'acord d'atorgament de la subvenció, aplicat al cost real justificat per l'entitat beneficiària.

ARTICLE 10. SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS
10.1. Es farà un seguiment del desenvolupament del projecte per part de l'equip tècnic de la secció de Promoció Econòmica i Comerç

10.1. En el marc d'aquest seguiment, l'entitat a qui li hagi estat concedida una subvenció podrà ser requerida en qualsevol moment per l'Ajuntament de Castelldefels per tal de presentar i acreditar els resultats del projecte realitzat. Aquests resultats poden ser utilitzats per l'Ajuntament a efectes de difusió de l'activitat.

10.3. En cas d'efectuar-se el susdit requeriment, l'incompliment injustificat de l'obligació esmentada de presentació serà causa automàtica de revocació de la concessió de la subvenció.

10.4. Les entitats beneficiàries tindran l'obligació de comunicar a l'ajuntament de Castelldefels l'obtenció d'ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat procedents d'altres ens públics, la qual podrà modificar, si s'escau la modificació de la resolució de concessió.

ARTICLE 11. DIFUSIÓ DE LES ACTIVITAT SUBVENCIONADES
En tota difusió de les activitats subvencionades objecte de les presents bases i sota qualsevulla manifestació o suport de transmissió de la informació o comunicació en què aquestes puguin ser presentades o publicades (a títol merament informatiu: paper, audiovisual, informàtic, multimèdia, telemàtic, bases de dades, entre d'altres), haurà de figurar  la denominació completa i el logotip de l'Ajuntament de Castelldefels com a entitat que ha finançat l'activitat.

ARTICLE 12. RESPONSABILITAT
Les entitats beneficiaries resten obligades a declarar sota llur responsabilitat que tenen coberta l'assegurança per accidents que puguin esdevenir-se en el marc i context de la seva activitat. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Castelldefels restarà exempt de qualsevol tipus de reclamació que pogués presentar-se.

ARTICLE 13. MESURES DE CONTROL
L'Ajuntament de Castelldefels podrà, en qualsevol moment, exercir les competències que en matèria de control financer preveu l'article 27 de l'Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple Municipal i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 163, del dia 10/07/2006.

ARTICLE 14.  REGIM JURÍDIC
En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació l'ordenança General de subvencions de l'Ajuntament  de Castelldefels i els organismes autònoms que en depenen i la Llei 38/2003,  General de subvencions.