Preinscripció i matriculació escolar 2008-2009

Preinscripció i matriculació escolar 2008-2009

Informació sobre calendari de preinscripció, matriculació i mapa de zonificació per al curs 2008-2009. 

Escoles Bressol

 • Període de presentació de sol·licituds: entre el 5 i el 16 de maig de 2008, ambdós inclosos.
 • Publicació de relacions baremades de sol·licituds: 22 de maig de 2008.
 • Termini de reclamació a les relacions baremades: 23, 26 i 27 de maig de 2008.
 • Publicació de la relació definitiva d'alumnat admès: 30 de maig de 2008.
 • Període de matrícula: del 9 al 13 de juny de 2008, ambdós inclosos.

PER VEURE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I ELS CRITERIS D'ADMISSIÓ PER LES ESCOLES BRESSOL FEU CLICK.

Segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats, educació Secundària

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de març de 2008.
 • Període de presentació de sol·licituds: entre el 25 de març i el 4 d'abril de 2008, ambdós inclosos.
 • Publicació de relacions baremades de sol·licituds: 14 d'abril de 2008.
 • Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 15, 16 i 17 d'abril de 2008.
 • Publicació de les relacions baremades definitives: 22 d'abril de 2008.
 • Publicació de l'oferta final: 19 de maig de 2008.
 • Publicació de les relacions d'alumnat admès: 26 de maig de 2008.
 • Període de matrícula: del 9 al 13 de juny de 2008.

Ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà de formació professional

 • Publicació de l'oferta inicial: 9 de maig de 2008.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 23 de maig de 2008, ambdós inclosos.
  Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període per estar pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 29 de maig, aquest inclòs.
 • Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 2 de juny de 2008.
 • Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 3, 4 i 5 de juny de 2008.
 • Publicació de les relacions baremades definitives: 10 de juny de 2008.
 • Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2008.
 • Publicació de les relacions d'alumnat admès: 27 de juny de 2008.
 • Període de matrícula: del 30 de juny al 4 de juliol de 2008.

Ensenyaments de cicles formatius de grau superior de formació professional

 • Publicació de l'oferta inicial: 9 de maig de 2008.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 26 de maig al 6 de juny de 2008, ambdós inclosos.
 • Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 10 de juny de 2008.
 • Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 11, 12 i 13 de juny de 2008.
  Les qualificacions de batxillerat i de les proves d'accés s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període per estar pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 13 de juny, aquest inclòs.
 • Publicació de les relacions baremades definitives: 20 de juny de 2008.
 • Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2008.
 • Publicació de les relacions d'alumnat admès: 27 de juny de 2008.
 • Període de matrícula per a l'alumnat admès a la preinscripció: del 30 de juny al 4 de juliol de 2008.

Documentació a presentar en fer la preinscripció

Quan, per la seva condició d'estranger, l'alumnat no pugui aportar algun dels documents detallats, es considerarà la documentació alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies. Aquesta documentació la valorarà el director o titular del centre, i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada sobre la seva acceptació.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d'acord amb l'article 5.6 d'aquesta Resolució, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

1) Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos.

 • Si l'alumne o alumna és major d'edat:
  • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.
 • Si l'alumne o alumna és menor d'edat:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Les dades d'identificació o filiació per a l'alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

2) Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s'ha de presentar si s'al·leguen.

a) Renda anual de la unitat familiar.

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

b) Proximitat del domicili de l'alumne o alumna o, si s'escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Només quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa.

c) Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.

 • S'entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies. En el cas, previst a l'article 10.1 del Decret 75/2007, que per accedir a un centre públic s'al·legui que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

d) Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans.

 • Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. També s'admetran els certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques)o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

e) Condició legal de família nombrosa.

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.

f) Malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

 • Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s'indiqui expressament que l'alumne o alumna està diagnosticat o diagnosticada d'una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

3) Documentació acreditativa dels criteris específics de baremació de diferents ensenyaments.

Batxillerat

 • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l'educació secundària obligatòria o a altres estudis que permeten l'accés, o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. Si l'alumne encara està cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica al final d'aquest annex. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

 • Certificació de la qualificació de la prova d'accés o la qualificació mitjana dels estudis que permetin l'accés. En el cas d'alumnat que hagi completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. Si l'alumne encara està cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica al final d'aquest annex.
 • En el cas de l'alumnat procedent d'estudis estrangers, cal presentar una resolució de la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa que estableixi la qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents a l'educació secundària obligatòria cursats a l'estranger. Si no es disposa d'aquesta resolució es considera que aquesta qualificació mitjana és un 5. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.

Cicles formatius de formació professional de grau superior

 • Original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat o certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat o a altres estudis que permeten l'accés, o de la qualificació de la prova d'accés. En el cas de l'alumnat a qui se li hagin convalidat estudis estrangers amb el batxillerat, cal presentar una resolució de la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa que estableixi la qualificació mitjana que correspon als estudis equivalents. Si la convalidació s'ha fet amb un cicle formatiu de grau superior, caldrà presentar resolució de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. Si no es disposa d'aquesta resolució es considera que aquesta qualificació mitjana és un 5. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.

Criteris generals d'admissió d'alumnat i barem a aplicar

Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o de pares o tutors legals que hi treballin:

 • Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts
  (D'acord amb l'article 10.1 del Decret 75/2007, aquesta puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció).

Proximitat del domicili de l'alumne o alumna al centre o, en el seu cas, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al dret civil català), o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat:

 • Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne o alumna, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts.

Renda anual de la unitat familiar:

 • Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans:

 • Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris d'admissió d'alumnat

 • Pel fet de formar part de família nombrosa, 15 punts.
 • Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, 10 punts. 

Veure mapa de les zones d'influència dels centres públics i concertats [arxiu PDF de 200 Kb]