Línies d’Atenció al Client Gratuïtes, JA!

Línies d’Atenció al Client Gratuïtes, JA!

{mosimage}Després de 17 anys, i els dos últims amb un avantprojecte de llei que mai acabava de reeixir, a la fi, els consumidors ja podem gaudir d’un nou codi de consum, el 22/2010, que ha entrat en vigor a finals del passat mes d’agost. D'aquest, podem destacar l’article 211-4, on ens parla de l’obligatorietat per part de les empreses prestadores de serveis bàsics, essencials, necessaris i habituals com subministraments, transports, comunicacions, assistencials, sanitaris, financers i d’assegurances, disposin d’un servei telefònic d’atenció d’incidències i reclamacions de caràcter gratuït. Es tracta d’obligacions que han de complir tots els empresaris o empresàries que es dediquen a la venda de béns i a la prestació de serveis amb independència del tipus de sector o d’activitat que duguin a terme, però aquest servei mai podrà suposar una despesa addicional per al consumidor com poden ser números d’atenció de tarifació addicional (803, 806, 807…). També s’ha de tenir en compte que s’ha de posar a disposició dels usuaris, independentment del lloc de residència, en qualsevol relació de consum, informació que ha d’incloure, en qualsevol cas, l’adreça postal, el número de telèfon d’atenció i el número de fax o l’adreça de correu electrònic, on les persones consumidores podrien sol·licitar qualsevol mena d’assessorament o informació sobre el bé o servei adquirit o contractat, poden formular queixes o reclamacions sobre qualsevol assumpte que afecti el funcionament normal de les relacions de consum. Una vegada interposada la queixa, l’empresa tindrà un màxim d’un mes per contestar l'usuari, sinó aquest podrà recórrer a sistemes extrajudicials de resolució de conflictes o adreçar-se als serveis públics de consum. Fora de l’atenció al client destaquem un punt fort amb el qual fins ara ha augmentat el volum de queixes, com és el tema de subministraments i telefonia. S’estableix que la companyia subministradora no podrà deixar de prestar el servei per falta de pagament d’algun rebut o factura, si aquest és objecte d’una reclamació no resolta. També es prohibeix interrompre els subministres bàsics o inscriure les persones consumidores en un fitxer d’impagats, llevat que hi hagin més de 2 factures sense abonar, i s’hagin notificat de forma fefaent amb una antelació de 10 dies. Esperem que aquest nou codi de consum, que ja pot gaudir Catalunya, sigui pròsper per als consumidors i consumidores i es facin valer els seus drets.