Ofensiva del PP de privatització i desmantellament del món local

Por Candela López

Grup ICV-EUiA

El Govern del PP aposta per una reforma local recentralitzadora, antidemocràtica, i que sacrifica el municipalisme amb criteris contraris a l’eficiència en la gestió pública. Darrere de l’excusa d’aplicar els principis d’estabilitat pressupostària, de sostenibilitat financera i eficiència de l’administració local, el govern del PP està atacant la cohesió social i els serveis públics bàsics, al·legant duplicitats i competències impròpies. Quan a la Unió Europea s’imposa el principi de subsidiarietat, la proximitat a la ciutadania en la prestació de serveis,  com a criteri bàsic en l’organització dels serveis públics, el govern de l’Estat va en direcció contrària. A Castelldefels s’ha treballat per al desenvolupament d’unes polítiques de proximitat fetes amb la ciutadania i per a la ciutadania, hem configurat una xarxa d’escoles bressol públiques, una xarxa educativa que potenciï una ciutat educadora comptant amb els diferents agents i arribant a diferents sectors de la societat, uns serveis socials que donin resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes tenint en compte la realitat en la qual vivim. Es parla dels costos dels serveis per suprimir-los o privatitzar-los quan cal tenir en compte la diversitat territorial per generar una veritable equitat en l’accés de cada poble i ciutat a tots els serveis. Eliminar competències significa menys democràcia i no menys despesa, ja que els serveis demanats seran els mateixos però més allunyats de la ciutadania, amb la qual cosa generarà diferències segons el lloc de residència i la renda. ICV-EUiA considerem indignant que, després de 30 anys d’ajuntaments democràtics, quan s’esperava un nou marc competencial i un finançament adequat per desplegar i garantir els serveis local, ara es vulgui fer marxa enrere en la intenció d’eliminar el municipalisme. En relació amb les limitacions en matèria de retribucions dels càrrecs electes, les restriccions a la funció pública local i al reforçament dels interventors i secretaris municipals que planteja la reforma del PP, ho considerem un atac a l’autonomia local, un retorn dels ajuntaments a l’època franquista i una acció populista en assenyalar les retribucions que perceben els càrrecs electes com a principal problema del món local, quan la gran majoria de càrrecs electes del nostre país exerceixen per vocació pública la seva tasca sense cobrar, i sense dir que no es tenen en compte les dietes que acabem adquirint per assistències a plens, que no cotitzen i que poden acabar sent fins i tot més altes que els sous que fan veure que regularan. ICV-EUiA exigim una resposta contundent del govern català contra una reforma que vulnera l’autonomia local i l’Estatut d’Autonomia presentant mesures urgents que s’emprendran des del govern per defensar el municipalisme català.