Igualtat d’oportunitats des de l’escola

La tornada a l’escola implica, en la majoria dels casos, haver de quedar-se al menjador escolar. A la nostra societat, i per tant, també als centres educatius, algunes famílies no disposen de recursos econòmics suficients per poder fer front a les quotes del servei menjador. Per això, i amb la voluntat de poder seguir donant resposta a aquestes situacions, des de Serveis Socials, complementarem els ajuts necessaris i estudiarem aquells altres que han estat denegats.
Amb la situació de precarietat econòmica com l’actual, és imprescindible que el sistema educatiu busqui i disposi de mecanismes per pal·liar les diferències socials i promoure la igualtat i l’equitat. Les desigualtats, però, no només es fan paleses amb la necessitat de garantir una beca menjador. Amb la tornada a l’escola, els pares i mares han de fer front a una despesa que oscil·la entre 200 i 400 euros per infant, que es destinen a pagar llibres, sortides i material escolar.
Garantir la igualtat d’oportunitats des de l’escola és fonamental. En aquest espai és on els nostres fills aprenen a viure i conviure, a créixer com a persones. El seu futur es comença a escriure a les aules. D’aquí la gran importància que tots els infants, absolutament tots, siguin tractats per igual, puguin disposar del mateix material escolar i puguin gaudir de les mateixes sortides que els seus companys. Les sortides escolars són importants perquè fan referència a l’experimentació, a viure, veure i observar en directe el medi que ens envolta.
Des de Serveis Socials, hem augmentat un 100% la partida destinada a material escolar i sortides. Els educadors dels centres educatius vetllaran per evitar que cap nen es quedi sense una sortida escolar per no poder fer front a la despesa.
La igualtat d’oportunitats és clau per aconseguir una escola inclusiva i una societat més justa.

ISABEL CABELLO

Grupo Municipal CSPUEDE