El testament sorprenentd’una dona de caràcter

Es deia Maria i va néixer a finals del segle XVIII a Olivella (comarca del Garraf). Es va casar amb un home de la família Reventós de Castelldefels i van tenir una filla. Es quedà vídua i es va tornar a casar, i com les dones llavors canviaven el seu cognom pel del marit, va tenir tres noms: Maria Soler Olivella; Maria Reventós Soler i Maria Carbonell i Soler. Succeí que sentint-se morir, amb una filla i nets, la gran, una nena, no va deixar res a l’atzar i amb el seu testament va protegir les dones de la seva família d’una possible madrastra per no repetir el conte de la ventafocs, ja que el seu marit no era ni el pare ni l’avi. Sorprèn la fórmula “MANO i ORDENO” també que adverteix al marit que si es torna a casar, se’n va al carrer. Al 1829, en general, una dona tenia poc poder de decidir, per això aquest singular document és tan extraordinari, perquè ens mostra una dona religiosa, dura, decidida i poderosa.

Por: ENRIC FERRER BATET

ÒPIA DEL TESTAMENT DE MARIA CARBONELL, ABANS SOLÉ
El text que presentem a continuació està escrit en català de l’època, totalment aliè a l’ortografia normativa fabriana. Respectem, doncs, el seu format original.

Muller de Francisco Carbonell, Pagés de la Parròquia de Santa Maria de Castelldefels, Bisbat de Barcelona ,pres als 13
d’ octubre del any 1829= I es com segueix:

EN NOM DE DEU AMEN

Jo Maria Carbonell i Solé ,muller de Francisco Carbonell, natural de la vila de Pachs, Bisbat de Barcelona filla legitima i natural de Pau Soler i de Paula Olivella (Comf.Dif…as) essent detinguda en lo llit per malaltia corporal de la que temo morir, però estant en mon bon coneixement i ferma (loquela?) i volent disposar de tots mes bens, faig i ordeno lo present meu testament, ultima i darrera voluntat meva .

PRIMO.-Encomano la mia anima a Deu Nostre Senyor que en la seva infinita misericòrdia la vulla col·locar en lo Paradís .
SEGON .- Vull i mano que tots mos deutes sigan pagats i les injuries satisfetes ,de mons bens ,segons ells constin.
TERCER.- Escullo que la sepultura del meu cos jagui(es a dir que sigui dipositat) al cementiri de la parroquial església de Santa Maria de Castelldefels(1) i que després de la meva mort em siguin celebrades per a sufragi de la meva anima sis oficis, dos de… dos de novena i dos de cap d’any amb assistència de tres sacerdots cada (un)dels oficis i que sigant pagats de mons bens
QUART.-Deixo lo ús i fruit de la vinya que me pervingué a mon amat marit Francisco Carbonell, per los bons favors que de ell he rebut durant empero (tota?) sa vida .
Si es tornare a casar, en tal cas de contraure matrimoni vull que passi dita vinya en poder de la mia filla Gertrudis Raventós i Carbonell i després d ´ella als seus hereus segons l ´ordre de primogenitura, los mascles preferits a les femelles .
CINQUÈ.-Vull i mano que no se pugue vendre ni empenyar (entestar) la vinya de la qual deixo lo ús i fruit a mon marit a sobre mencionat, però se podrà vendre o empenyar (entestar) després de la sua mort ,es (a) dir de la de mon marit.

Tots los altres bens meus, mobles, i immobles haguts i per haver en qualsevol part del mon que siguin o que al present me toquin o en lo esdevenidor tocar podrien deixo i institueixo hereva a la mia filla Gertrudis Raventós i Carbonell,i després de ella, als seus hereus preferint los mascles a les femelles i segons lo ordre de la primogenitura .
Aquesta (es) la mia última voluntat i mon testament que vull prevaleixi a qualsevol altre (que) hagi fet.

Està fet i signat, es mon últim testament, en ma casa i en mon quarto als 13- D’octubre de 1829.

Jta….es Joaquim Bricenso Pou , Ecònom(administrador econòmic de la parròquia i segurament el Mossèn )
Testimonis –Francesch Fortun(y) i Gil Piqué.

Com a Rector i Ror….que so(c) jo lo baix firmant de la parròquia de Santa Maria de Castelldefels ,certifico que la antecedent es fidel i verdadera copia del testament de la mencionada Maria Carbonell i Solé, com consta al Arxi… comprés en un (jolet?) de testaments custodiat en lo arxiu de la present rectoria .
Castelldefels 20 de març de 1838
A….. es = Miguel Xirinachs Prevere i Ron…

NOTA 1.- la església i el cementiri estaven dintre del castell

Agraïments sincers a la Sra. Victoria Elias Satorra i a la Sra. Montserrat Carreras